• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

เอกสารสำหรับดาวน์โหลดแบ่งตามหมวดหมู่

งานการเจ้าหน้าที่
ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยมั่นคง ดาวน์โหลด
2 ใบมอบหมายงาน ดาวน์โหลด
3 ใบขออนุมัติประชุม อบรม ดาวน์โหลด
4 ใบขอหยุดชดเชย ดาวน์โหลด
5 ใบขอลาออกจากราชการ ดาวน์โหลด
6 ใบขอเปลี่ยนเวร ดาวน์โหลด
7 แบบใบลาอุปสมบท ดาวน์โหลด
8 แบบใบลาพักผ่อน ดาวน์โหลด
9 แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร ดาวน์โหลด
10 แบบใบลาเข้ารับการระดมพล ดาวน์โหลด
11 แบบใบขอย้ายสับเปลี่ยนภายใน ม.นครพนม ไม่มีเอกสาร
12 แบบใบขอยกเลิกวันลา ดาวน์โหลด
13 แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง ดาวน์โหลด
14 แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดาวน์โหลด
15 แบบคำขอโอนย้ายภายใน ม.นครพนม ไม่มีเอกสาร
16 แบบฟอร์มขออนมัติเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด
ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ใบขออนุญาตเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา (พัฒนาตนเอง) ดาวน์โหลด
ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ผังกำกับแผน รายไตรมาส งบประมาณประจำปี 2562 ณ 30 ต.ค. 2561 ดาวน์โหลด
2 แบบฟอร์มบันทึกข้อความ_สรุปเบิกจ่ายโครงการปี งบประมาณ 2562_ทำหลังเสร็จโครงการ ดาวน์โหลด
3 แบบฟอร์มบันทึกข้อความ_ขออนุมัติจัดโครงการ งบประมาณประจำปี 2562_ใบประหน้าก่อนลงนามโครงการ ดาวน์โหลด
4 แบบฟอร์มบันทึก_ขอซื้อจัดจ้างอาหาร_ก่อนทำกิจกรรมภายใต้โครงการ ดาวน์โหลด
5 แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรม ภายใต้โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
6 หนังสือคำสั่งการเขียนแบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด