• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)
ภาษาอังกฤษ Certificate Program in Practical Nursing

ชื่อประกาศนียบัตร

ภาษาไทย
                ชื่อเต็ม ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
                ชื่อย่อ ป. ผู้ช่วยพยาบาล
ภาษาอังกฤษ
                ชื่อเต็ม Certificate Program in Practical Nursing
                ชื่อย่อ Cert. in Prac. Nsg.

เอกสารเพิ่มเติม

                1. รายละเอียดของหลักสูตร์