• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ได้ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายด้านการสาธารณสุข แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (2530-2534) โดยกำหนดให้มีการยกระดับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพของการบริการสาธารณสุขสู่ตำบล โดยจัดให้มีพยาบาล 1 คน ในสถานีอนามัยตำบลทุกแห่ง ดังนั้นการเพิ่มจำนวนบุคลากรทางด้านการพยาบาลให้เพียงพอต่อการดำเนินการด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนมขึ้นอีกแห่งหนึ่ง เพื่อจะให้บุตรหลานของประชาชนในเขตจังหวัดใกล้เคียง เช่น มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย เป็นต้น มาศึกษาในวิทยาลัยแห่งนี้ เพื่อมิต้องเดินทางไปศึกษาที่อื่น

วิทยาลัยฯเริ่มก่อสร้างโดยใช้งบประมาณผูกพันปี พ.ศ.2535 โดยมีนางสาวสุภา อยู่ยืน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการคนแรก
ปีการศึกษา 2536 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม เริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
ปีการศึกษา 2537 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ระดับต้น)
ปีการศึกษา 2541 วิทยาลัยฯ ได้เข้าเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษา 2542 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2545 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ
ในวันที่ 2 กันยายน 2548 วิทยาลัยฯ ได้รวมเข้าเป็นส่วนราชการสังกัด มหาวิทยาลัยนครพนม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548
ปัจจุบัน วิทยาลัยฯเปิดสอนเพียงหลักสูตรเดียว คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาจำนวน 597 คน

ปรัชญา

พัฒนาตน ตื่นรู้ ผู้รับใช้สังคม

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลที่เด่นสง่าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
(SMART NURSE, THE PRIDE OF GMS )

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสำคัญในด้านพัฒนาตน (Self-directed Learner) ตื่นรู้ (Active Learner) และเป็นผู้รับใช้สังคม (Social Contributor) อย่างมีคุณภาพ
2. ผลิตงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ นานาชาติ และบริการวิชาการสู่ การรับใช้สังคม
3. ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
4. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร และบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า ชุมชนมหาวิทยาลัย
5. เสริมสร้างองค์กรคุณภาพ ระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานและมีธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

1. บัณฑิตมีคุณลักษณะสำคัญในด้านการพัฒนาตน ตื่นรู้ และรับใช้สังคม
2. เป็นแหล่งผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยฐานวิจัย เป็นแหล่งให้บริการวิชาการเพื่อรับใช้สังคม
3. มีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การอยู่ร่วมกันของชุมชน และการจัดการทางวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
4. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า ในชุมชนมหาวิทยาลัย
5. เป็นองค์กรคุณภาพ มีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานและธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์

พัฒนาตน ตื่นรู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

เอกลักษณ์

สถาบันการศึกษาพยาบาลรับใช้สังคม (Social Contributor)

ดอกไม้ประจำวิทยาลัย" ดอกปีบ " เป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ . 2534 เป็นต้นมา
เนื่องจาก " ดอกปีบ " เป็นดอกไม้สีขาวที่มีกลิ่นหอม ต้นปีบเป็นไม้ยืนต้น ขึ้นได้ในที่ดินแห้งแล้ง ราก ลำต้น และดอกใช้เป็นสมุนไพรได้ เปรียบกับพยาบาลในชุด สีขาวผู้พร้อมที่จะประกอบคุณงามความดี ประดุจกลิ่นหอมของดอกปีบ และพร้อมที่สร้างประโยชน์เช่นเดียวกับการเป็นสมุนไพรของ " ดอกปีบ "

ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยตราสัญลักษณ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนมที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า "วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม"